ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์ม (เพิ่มเติม)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์ม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้ประกาศ ให้ลงทะเบียนรับวัคซีนชิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5,000 คน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจากกลุ่มผู้พิการ ได้รับการจัดสรรวัคชีน จำนวน 2,500 คน ปัจจุบันมีผู้พิการลงทะเบียน จำนวน 1,347 คน ยังเหลืออีกจำนวน 1,153 คน จึงให้โอกาสกลุ่มผู้พิการลงทะเบียน นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

หากพ้นกำหนดแล้วจะได้ทำการจัดสรรให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป