การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

คำตอบ

O1

โครงสร้าง

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร อบจ.

ข้าราชการ อบจ.

สมาชิกสภา อบจ.

O3

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

-  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ พ.ศ.2564

เล่มยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561-2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562)

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง1

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

-Q&A

O9

Social Network

facebook อบจ.ฉะเชิงเทรา

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 1/2564  (ตุลาคม -ธันวาคม 2563)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไตรมาส 2/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน

 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการสำรวจสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารสว่นจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O17

E-Service

งานบริการ e-service

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 รอบ เดือน (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563 _2

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ ธันวาคม 2563

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ปีงบประมาณ 2564

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2564

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2564

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 2564

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 2564

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น(มีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ)

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ธรณีประตูส่งน้ำ คลองสัมปทวน-โพรงอากาศ -ตอกระทุ่ม ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต 2564 รอบเดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ปี 2563

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
250
1753
12716
1342287
5636
60919
1371545

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 03:24:35