ความเป็นมา/โครงสร้าง

ความเป็นมา
                คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 และครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 มีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (29)
                คณะกรรมการกระจายอำนายฯ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งๆ ละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับใช้ในการประชุม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550
 

โครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาคราชการ องค์กรการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชนและภาคประชาชน จำนวน 43 คน แยกเป็นที่ปรึกษา จำนวน 7 คน คณะกรรมการ จำนวน 36 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับดูแลและให้แนวทางการบริหารจัดการกิจการของศูนย์เครือข่ายฯ


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371486
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
1753
12657
1342287
5577
60919
1371486

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 02:48:13