หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย

๑. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๑

๒. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ๒

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนการวางแผนและประสานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร งานพัฒนาฟื้นฟูคลองที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลรักษาทางน้ำ และงานอื่นๆ.ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย

๑. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๒. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ

 

กองแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒. ฝ่ายงบประมาณ
๓. ฝ่ายประสานแผนพัฒนา
๔. ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 
บุคลากรสังกัด กองแผนและงบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวางแผนอัตรากำลัง งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างอัตรากำลัง และเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบงานบริหารงานบุคคล งานดำเนินการเกี่ยวกับการลา งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน งานจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน งานปรับปรุงอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน งานสรรหา การสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ งานพิจารณาบำเหน็จความชอบ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการ งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ งานเกษียณอายุราชการ งานขอรับบำเหน็จบำนาญ งานวินัยของ อบจ. งานดำเนินการทางวินัย งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของกอง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อสอบถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ ได้รับมอบหมาย
 
>>>  แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายการประชุม
๒. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
๓. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
บุคลากรสังกัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

725995
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
603
365
5222
711373
22373
39631
725995

Your IP: 3.232.133.141
Server Time: 2021-01-21 17:16:35