กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ส่วนราชการ ฉช 51020) 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน งานแผนบริหารจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน งานศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรน้ำบาดาล ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล การเจาะ การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล งานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินรวมทั้งการแก้ไขและบรรเทาปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม งานควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า งานแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษทั้งทางสารเคมี น้ำ อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน งานฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยงานดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด   งานประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 

9.1 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ

9.2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 

 


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

1371416
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
1753
12587
1342287
5507
60919
1371416

Your IP: 54.234.191.202
Server Time: 2021-12-04 01:57:51