วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

บ้านเมืองน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

บ้านเมืองน่าอยู่

          หมายถึง การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นเมืองน่าอยู่ กล่าวคือ เป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับอย่างเหมาะสม มีระบบการวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างมีความสุข ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน มีสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืนดีงาม มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ประชาชนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

อาชีพมั่นคง

          หมายถึง การส่งเสริมการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับคนยากจน สามารถก่อร่างสร้างตัวและพึ่งตนเองได้มากขึ้น  ส่งเสริมการรวมกลุ่มชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ แก้ไขปัญหาของตนเอง ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ การพัฒนาฝีมือแรงงงาน เพิ่มรายได้ และการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ดำรงธรรมาภิบาล

          หมายถึง การพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคมที่ดี (Good Governance) บนหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

พันธกิจ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในอนาคต มีระบบการวางผังเมืองรวมที่มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพของคน และชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้

6. พัฒนาระบบการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการพัฒนา

จุดมุ่งหมาย

1.    การคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและเพียงพอ มีระบบผังเมืองรวมของจังหวัด

2.    ประชาชนมีการศึกษา มีคุณธรรม รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบทางสังคมที่เข้มแข็ง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.   มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.   มีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เพิ่ม

6.   การบริหารความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา

 


 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

ประเมินความพึงพอใจ

 

 

 

Visitors Counter

625537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1079
1128
4070
613829
31019
42694
625537

Your IP: 34.201.18.139
Server Time: 2020-10-28 21:28:48