สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
>>>  แบ่งเป็น  ๕ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายนิติการและพาณิชย์
๓. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๔. ฝ่ายพัฒนาสังคม
๕. ฝ่ายกิจการขนส่ง
 
บุคลากรสังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด