สารจากนายก

         ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้า ปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สร้างความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

และในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการจัดกิจกรรมแปรอักษร การบรรเลงดนตรีไทยเครื่องมอญ ประโคมย่ำยาม เพลงนางหงส์ ของชมรมลิเกดนตรีไทย ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 45 คณะ จำนวน 250 คน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และพระราชดำรัส เพื่อน้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิตได้อย่างผาสุกไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 เป็นเวลา 1 ปี และจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีอย่าง อเนกอนันต์หาที่สุดมิได้