อบจ.ฉะเชิงเทรา ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ห้า ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ห้า ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับการประชุมสภาในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน พ.ศ.2564 จำนวน 52 โครงการ เป็นเงิน 315,553,500 บาท เนื่องจากยังมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเพื่อประโยชน์ของประชาชน