กองแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒. ฝ่ายงบประมาณ
๓. ฝ่ายประสานแผนพัฒนา
๔. ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 
บุคลากรสังกัด กองแผนและงบประมาณ