กองแผนและงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
๒. ฝ่ายงบประมาณ
๓. ฝ่ายประสานแผนพัฒนา
๔. ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 
บุคลากรสังกัด กองแผนและงบประมาณ

 

 

 

Visitors Counter

212146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
99
988
3035
206880
6784
12332
212146

Your IP: 54.234.0.2
Server Time: 2018-01-20 06:25:40