กองพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำแผน จัดหาพัสดุ งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ งานควบคุม ตรวจสอบ การรับ การจ่าย พัสดุประจำปี งานการยืมและจำหน่ายทรัพย์สิน รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และการปฏิบัติตามข้อทักท้วงข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย
๑. ฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน
๒. ฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน
 
บุคลากรสังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน