กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสนับสนุนการวางแผนและประสานคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษภายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา งานบริหารศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร งานพัฒนาฟื้นฟูคลองที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการดูแลรักษาทางน้ำ และงานอื่นๆ.ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย

๑. ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๒. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ