กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 
>>> แบ่งเป็น ๕ ฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๓. ฝ่ายเครื่องจักรกล
๔. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
๕. ฝ่ายผังเมือง
 
บุคลากรสังกัด  กองช่าง