กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อสอบถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การทะเบียนประวัติและสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ ได้รับมอบหมาย
 
>>>  แบ่งเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายการประชุม
๒. ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
๓. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
บุคลากรสังกัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด