กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวางแผนอัตรากำลัง งานศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างอัตรากำลัง และเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบงานบริหารงานบุคคล งานดำเนินการเกี่ยวกับการลา งานฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน งานจัดโครงสร้างและพัฒนาระบบงาน งานปรับปรุงอัตรากำลัง งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน งานสรรหา การสอบ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การออกจากราชการ งานทะเบียนประวัติ งานพิจารณาบำเหน็จความชอบ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานข้อมูลบุคคล งานสวัสดิการ งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ งานเกษียณอายุราชการ งานขอรับบำเหน็จบำนาญ งานวินัยของ อบจ. งานดำเนินการทางวินัย งานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานจัดทำและรวบรวมแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไปของกอง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

 

 

 

Visitors Counter

212144
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
97
988
3033
206880
6782
12332
212144

Your IP: 54.234.0.2
Server Time: 2018-01-20 06:25:26