กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมด้านศาสนา การส่งเสริมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น หรือภารกิจหน้าที่อื่นตามความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 
>>> แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
บุคลากรสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม